Dagpleje, daginstitutioner og skoler

Den tidligere model med to mødetyper ændres fra, fast konsultation og konsultation plus, til  konsultation.

"Konsultationer" med medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge er omdrejningspunktet for det lokale tværfaglige samarbejde og sparring. Konsultationerne fastlægges for et år af gangen, fra august til og med juni og afholdes med interval afhængig af størrelse.

Den enkelte leder skal hver gang vurdere, hvilke fagprofessionelle der er behov for deltagelse af afhængig af problemstilling. Sundhedsplejersken indgår som en mulig fagprofessionel sammen med øvrige medarbejdere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge.

Det er op til lederen at bringe relevante fagligheder i spil. Ved tvivl kan lederen kontakte tale-hørekonsulenten for at drøfte hvem, der vil være relevant at inddrage i forhold til den konkrete problemstilling.

Den socialfaglige rådgiver vil være særlig opmærksom på, hvornår sundhedsplejersken bør deltage.

 • Som støtte til at vurdere om der skal indkaldes en sundhedplejerske, er det her beskrevet, hvad den sundhedsfaglige vinkel kan bidrage med.

 • En sundhedsfaglig vinkel

  En sundhedsfaglig vinkel kan bidrage, når der er mistanke om, at barnets adfærd og reaktionsmønstre er begrundet i samspilsproblemer i hjemmet. Den sundhedsfaglige vinkel kan desuden bidrage, når der er sundhedsfaglige problemstillinger som f.eks. udfordringer ift. at tisse i bukserne, hudlidelser, luftvejssymptomer, medicinindtagelse, kostudfordringer og præmature børn.

  Den sundhedsfaglige vinkel kan bidrage med afdækning af problemstillingen, forslag til handlemuligheder og kendskab til familien fra hjemmebesøg.

  Den lokale sundhedsplejeske kan udover bidrage konsultativt på mødet også foretage besøg i hjemmet efterfølgende.

  Når dagplejens, daginstitutionernes og skolernes forsøg på at løse situationen i samarbejde med forældrene er utilstrækkelige, og lederen vurderer, at der er behov for øvrige deltagere fra sundhedsplejen eller fra Tværfagligt Center for Børn og Unge, afkrydses der efter behov i skemaet i SBSYS som hidtil.
  Fremadrettet vil der kun være ét skema at udfylde.  

   

OBS

Hvis bekymringen for barnet/den unge er så stort, at det vurderes, at der er behov for en akut indsats (f.eks. i forbindelse med vold eller seksuelle overgreb) skal der foretages en underretning med det samme. Her finder du handlevejledninger ved akutte situationer.

Hvis der er iværksat foranstaltninger i familien på baggrund af en § 50 undersøgelse skal der ikke afholdes en konsultation. I stedet kan der indkaldes til et samarbejdsmøde, hvor formålet er at koordinere de forskellige indsatser i familien. 

 • Skriftligt materiale

 • Her kan du læse om hvilke skemaer, du skal anvende

  Der er udarbejdet et konsultations skema, som skal anvendes.
  Skemaet findes i SBSYS som skabelon og kaldes "konsultation".
  Fremadrettet vil der kun være et skema til henholdsvis dagplejen, daginstitutionerne og skolerne. Der oprettes en "barnets sag" i SBSYS og/eller i "Elevens sag", hvor skemaet journaliseres med navn på dokumentet, konsultation.

  Hvis man ønsker en anonym drøftelse, anvendes et skema, "konsultation, ANONYMT BARN - ikke omfattet af aktindsigt". Lederen opretter en barnets sag eller elevens sag uden cpr. nr. hvor skemaet journaliseres.

  Dette skema indeholder:

  • Formålet med mødet; hvorfor har det pågældende sted valgt at indkalde, og hvad ønskes der særligt sparring på.
  • En beskrivelse og evaluering af dagtilbuddet eller skolens egne indsatser og eventuelle øvrige indsatser.

  Desuden vedlægges Dialogværktøjet fra "Hjernen & Hjertet", hvis dette er udarbejdet for barnet eller relevante noter fra Rambøll Sundhed og Trivsel.

  Materialet til en konsultation skal udsendes 14 dage før mødets afholdelse til deltagerne.

  Dette sker ved at sende en erindring fra sagen i SBSYS til

  • relevante mødedeltagere fra det enkelte distrikt ved Tværfagligt Center for Børn og Unge, og
  • til SUNDK  (Sundhedsplejen konsultation).
   Tilknyt først sikkerhedsgruppen "Konsultationer med sundhedsplejen" under adgang for at kunne sende erindringen.

  Læs evt. mere i barnets sag og elevens sag vejledning på intranettet.

   

 • Forældredeltagelse

 • Her kan du læse om forældreindragelse og samtykke

  Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen.

  Det er også muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.