Lovgivning

Her kan du finde information om hvilke oplysninger du må videregive, samtykke og underretningspligt i en lovmæssig kontekst

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, som går forud for din tavshedspligt.

Forældrene skal som udgangspunkt altid inddrages når deres barn drøftes med andre fagpersoner. 
Derfor bør forældrene tidligt i forløbet underskrive en samtykkeerklæring.

 • Her kan du læse om hvordan personfølsomme oplysninger skal opbevares

  Persondataloven sætter rammerne for opbevaring og overdragelse af oplysninger.

  Ifølge persondatalovens § 5, stk. 5, må indsamlede oplysninger ikke opbevares i identificerbar form i længere tid, end det er nødvendigt af hensyn til:

  • de(t) formål, hvortil oplysningerne er indsamlet
  • de(t) formål, i forhold til hvilke oplysningerne skal behandles

  Opbevaring af fortrolige oplysninger behandles jf. persondatalovens §41, stk. 3 samt Sikkerhedsbekendtgørelsen. Det betyder, at observationsskema, indsatsplan mv. skal opbevares i et aflåst rum og/eller arkiv, hvor der ikke er adgang for uvedkommende.

 • Videregivelse af oplysninger inden for samme forvaltningsmyndighed

  Alle relevante og væsentlige oplysninger, der er af betydning for udførelsen af arbejdet, må videregives. Videregivelsen skal tjene et klart og sagligt formål. Her skelnes ikke mellem forskellige typer af fortrolige oplysninger.

  I samme forvaltningsmyndighed er:

  • Dagsinstitutioner
  • Fritids- og ungdomsklubber - både kommunale og selvejende
  • Familie & Forebyggelse inklusiv underafdelinger såsom
   o Dagbehandlingen
   o Tværfagligt Center
   o Sundhedsplejen
   o Familie og handicapafdelingen

  Det vil eksempelvis sige, at en dagplejer godt må videregive oplysninger til Familierådgivningen uden forældrenes samtykke.

  Bemærk: Folkeskolen betragtes som en anden forvaltning, se nedenstående afsnit

 • Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed

  Anden forvaltningsmyndighed kan eksempelvis være: Folkeskolen, Statsamtet, Politiet, Krisecentre, Sygehuse.
  Ved videregivelse til anden myndighed er det nødvendigt først at skelne mellem to typer af fortrolige oplysninger:

  a. Rent private forhold
  Oplysninger afslører særligt følsomme forhold i privatlivet eksempelvis: Race, religion og hudfarve eller politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrugsproblemer.

  b. Almindelige fortrolige oplysninger: Må kun videregives, hvis de er af væsentlig betydning for arbejdet.

  Det kan eksempelvis være oplysninger om: Hvem der har forældremyndigheden, CPR-nummer på barn og forældre, ikke-væsentlige sociale problemer i familien, at der arbejdes på at anbringe barnet uden for hjemmet, at forældre og børn er i familiebehandling, at barnet modtager særlig støtte i daginstitutionen, at forældrene er ikke i stand til at støtte skolens arbejde med barnet, familiens økonomiske situation.

  Det vil sige, at Familierådgivningen som hovedregel ikke uden forældrenes samtykke kan fortælle underretteren - eksempelvis barnets lærer - om hvilke tiltag, der er sat i værk for at hjælpe barnet. Hvis det er af væsentlig betydning for lærens arbejde med barnet, men forældrene ikke vil give samtykke, så kan oplysningerne dog videregives fra familierådgiveren.

  Almindelige fortrolige oplysninger må også videregives, hvis en af ovenstående tre undtagelser er til stede.

 • Udveksling af oplysninger uden samtykke

  Servicelovens § 49a giver sundhedsplejen, dagtilbud, tandplejen, skole, SFO og myndigheder mulighed for indbyrdes at udveksle fortrolige oplysninger vedrørende et barn eller en ung og deres familie, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.


  Udvekslingen af oplysninger om et konkret barn eller en ung kan kun ske én gang ved et møde. Der er ikke notatpligt ved disse møder.
  Formålet med udveksling af oplysninger uden samtykke er at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge, som mistrives.
  Hvem har mulighed for at gøre brug af dette?

  • Familie- eller Handicaprådgivningen
  • PPR
  • Skole og SFO
  • Sundhedsplejen
  • Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, daginstitution, klub)
  • Tandplejen
  • En selvejende eller en privat institution
  • Fri- og privat skoler

Forældre har aktindsigt. Det betyder, at de har ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis de findes på dagtilbuddet eller skolen.