Forældreinddragelse

Her kan du få gode råd om hvordan samarbejdet med forældrene gribes an.

Det er vigtigt, at inddrage familien i en bekymrings- eller underretningssag. Samarbejdet med forældrene er afgørende for barnets muligheder.

Ærlighed, tillid og tydelighed i kontakten er nøgleord i et konstruktivt og professionelt samarbejde.

Af hensyn til samarbejdet skal du altid på forældrenes samtykke til at videregive oplysninger.

 • Samtykke fra forældrene til videregivelse af oplysninger til andre ansatte i Vejle Kommune

  Det er vigtigt at

  • fortælle forældrene, at man i Vejle Kommune samarbejder mest muligt og udveksler oplysninger indbyrdes inden for lovens rammer.
  • orientere forældrene om, hvilke oplysninger, der videregives, hvem de gives til, og hvad de bruges til.
  • sørge for, at forældre og/eller den unge er til stede, når det er relevant for at sikre medinddragelsen og medarsvaret for et videre forløb

   

   

   

 • Tavshedspligt og oplysninger til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden

  Forældreansvarsloven siger at den forældre som ikke har del i forældremyndigheden har ret til en mundtlig orientering om barnets forhold fra dagtilbud, skole, social og sundhedsvæsenet.

  Der må ikke formidles oplysninger, hvis det skønnes at være til skade for barnet og den unge

   

 • Forældre som ikke er samboende, men som har fælles forældremyndighed

  Når forældre ikke er samboende er det bopælsforælderen, som på egen hånd kan træffe beslutninger om overordnede forhold i barnets daglige liv